Spotkanie grupy roboczej Interreg VI A

Nie zwalniając tempa i wspierając intensyfikacje współpracy transgranicznej informujemy, że 12.01.2022 odbyło się pierwsze niemiecko-polskie spotkanie nowo ukonstytuowanej grupy roboczej ds. Funduszu Małych Projektów.  Odnosząc

Czytaj więcej »

Dokumenty Program

Złóż wniosek

Rozlicz projekt

Promocja

Fundusz Małych Projektów Interreg VI A
w perspektywie 2021-2027

 

Warunki i dokumenty aplikacyjne dla nowego Funduszu Małych Projektów są obecnie przygotowywane. W obecnym Programie Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027, FMP będzie realizowane w dwóch Celach szczegółowych.

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania będzie odpowiedzialne za wdrażanie FMP w ramach Celu szczegółowego 4.6 „Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych” zarówno dla polskich, jak i niemieckich beneficjentów z obszaru wsparcia.

 

Natomiast Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. będzie odpowiedzialny za wdrażanie FMP w ramach Celu szczegółowego Interreg 6.3 „Wzmocnienie zaufania” zarówno dla niemieckich, jak i polskich beneficjentów.

 

Jakie projekty można realizować w ramach Celu szczegółowego 4.6

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie zarówno rozwoju gospodarczego jak i udziału społecznego i innowacji na obszarze wsparcia. Zamierzenia te mają zostać osiągnięte poprzez lepsze powiązanie i rozwijanie kulturalnej i turystycznej oferty oraz ułatwienie transgranicznego dostępu do niej dla mieszkańców i odwiedzających obszar objęty Programem. W ramach niniejszego celu jest również zintensyfikowanie współpracy w zakresie sztuki i kultury oraz wzmocnienie świadomości odnośnie wspólnej kultury i historii.

Planuje się m.in. wspieranie następujących rodzajów działań transgranicznych:

  1. Rozwój i marketing transgranicznych ofert i produktów zrównoważonej turystyki, w tym organizacja i realizacja transgranicznych, publicznych wydarzeń mających na celu całościową promocję transgranicznych ofert turystycznych i kulturalnych,

  2. Rozwój wspólnych innowacyjnych rozwiązań cyfrowych związanych z turystyką i kulturą, tworzenie sieci organizacji turystycznych i lokalnych inicjatyw mających na celu wspieranie transgranicznej kultury i turystyki (w tym rozwój i łączenie digitalnych platform z ofertami) oraz transgraniczna wymiana wiedzy branżowej i kompetencji.

Kontakt - Zespół Funduszu Małych Projektów

Magdalena Świst – Kierownik Zespołu

magdalena.swist@pomerania.org.pl

+48 91 486 08 23

Aleksandra Warska – Zastępca Kierownika

aleksandra.warska@pomerania.org.pl

+48 91 486 29 10

Monika Działoszewska-Gizicka

m.dzialoszewska-gizicka@pomerania.org.pl

+48 91 434 78 38

Magda Grodzińska – Mitek

magda.grodzinska-mitek@pomerania.org.pl

+48 91 881 17 20

Małgorzata Jeż

malgorzata.jez@pomerania.org.pl

+48 91 886 91 75

Marta Podbielska – Balik

marta.podbielska-balik@pomerania.org.pl

+48 91 434 78 38

Julia Leśniewska

julia.lesniewska@pomerania.org.pl

+48 91 35 99 113

Katarzyna Wnuk

katarzyna.wnuk@pomerania.org.pl

+48 91 35 99 111

W zakresie rozwoju i marketingu transgranicznych ofert i produktów zrównoważonej turystyki i kultury wspierane będą m.in. projekty ukierunkowane na:

  • zwiększanie liczby transgranicznych ofert, ich transgraniczne udostępnianie oraz zapewnienie wielojęzyczności dofinansowanych ofert,

  • przekazywanie wiedzy o kulturze i historii kraju sąsiada szerokiej publiczności, np. poprzez wspólne wystawy lub inne pozaszkolne oferty informacyjne,

  • wspieranie transgranicznych ofert i produktów w turystyce zdrowotnej,

  • podniesienie atrakcyjności obszaru objętego Programem w świadomości mieszkańców i gości poprzez organizację i realizację transgranicznych imprez publicznych, przyczyniających się do rozwoju turystyki transgranicznej i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Kurs euro

Kalendarz wydarzeń

W zakresie rozwoju innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w kontekście transgranicznych ofert kulturalnych i turystycznych wspierane będą m.in projekty, które:

  • ułatwią wyszukiwanie i rezerwację transgranicznych ofert turystycznych lub kulturalnych,

  • wzmocnią doświadczalność dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, na przykład za pomocą dwu- lub wielojęzycznych aplikacji, takich jak przewodniki turystyczne, przewodniki po muzeach lub mapy cyfrowe.

Celem jest w szczególności wspieranie produktów typowych dla regionu i lokalnych dostawców usług turystycznych, dostępności ofert transgranicznych i ofert transgranicznych dla osób starszych i osób niepełnosprawnych. Wsparcie dla imprez publicznych promujących transgraniczną ofertę turystyczną i kulturalną jest udzielane z należytym uwzględnieniem ich trwałości finansowej.

Logowanie dla członków EKS

Finansowanie

 

Małe projekty mogą być finansowane w obszarach 4.6 „kultura, zrównoważona turystyka” oraz 6.3 „spotkania, wzmacnianie zaufania”.

Maksymalny poziom dofinansowania dla małego projektu wynosi 80%. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie do 50 000 euro na projekt. Całkowite wydatki projektu nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.

Wydatki kwalifikowalne projektu określane są zgodnie z wybraną metodą budżetową. Wprowadzone zostaną uproszczone opcje kosztowe, czyli stawki ryczałtowe dla niektórych grup kosztów oraz kwoty ryczałtowe.
Szczegóły zostaną opisane w wytycznych dla beneficjentów FMP.

Obecnie pracujemy nad tymi dokumentami. Poinformujemy Państwa o dalszym stanie prac, a także o wydarzeniach informacyjnych i szkoleniach.

mapa Interreg 6